Feltlinjer for magnetfeltene B og H skapt av en magnet med magnetisering M. Et magnetisk felt er et vektorfelt som er skapt av elektriske strømmer eller magneter som karakteriseres zangwill modern electrodynamics pdf en magnetisering. Det er vanlig å skille mellom to magnetiske felt som betegnes med henholdsvis B eller H. Da kalles B for det magnetiske fluksfeltet.

I vakum eller i det tomme rom er disse to feltene de samme bortsett fra måleenheter. Magnetisering måles derfor i samme enheter som magnetfeltet H. Man kan beregne magnetiske felt fra Biot-Savarts lov eller Ampères sirkulasjonslov. Magnetiseringen M er definert som en gjenomsnittsverdi over bidragene fra flere atomer, noe som dermed også gjelder for H-feltet. På den måten skyldes det mer makroskopiske forhold i materialer og er derfor et sekundært eller mindre fundamentalt magnetfelt enn B. Sammen med det elektriske feltet er det styrt av Maxwells ligninger og opptrer derfor i all elektromagnetisk stråling og elektronisk kommunikasjon. Kort tid etter at Ørsted i 1820 oppdaget et en elektrisk strøm kunne påvirke en kompassnål, gikk Ampère i gang med å utforske denne nye kraften mer nøyaktig.

Ampère forklarte Jordens magnetfelt med elektriske strømmer i dens indre. Dette skaper en magnetisk dipol med en sydpol som er den magnetiske Nordpol. Mens Biot og Savart forklarte sine observasjoner ved å anta at strømmen i en elektrisk leder gjorde denne magnetisk og dermed påvirket kompassnålen, foreslo Ampère at all magnetisme må forklares som vekselvirkninger mellom elektriske strømmer. Samtidig med disse undersøkelsene til Ampère, ga Poisson en teoretisk beskrivelse av magnetisme som skyldes magnetiseringen i det indre av magneter. Han forklarte denne med eksistensen av mikroskopiske, magnetiske dipoler. Det var de eksperimentelle arbeidene til Faraday som satte det magnetiske feltet i fokus for å forklare all aspekt ved magnetismen.

Han kunne visualisere feltet ved dets feltlinjer som fikk en konkret betydning som formidler av magnetiske krefter. Strømmen går i en lukket krets og integralet går rundt hele kretsen. Bidragene fra forskjellige deler av kretsen avtar omvendt proporsjonalt med kvadratet av avstanden til dem. Derfor får feltet i et punkt de viktigste bidragene fra de delene av strømkretsen som ligger nærmest feltpunktet r. Magnetisk feltlinjer rundt en rett strømleder. En uendelig rett strømledning langs z-aksen kan betraktes som en lukket krets hvor returstrømmen skjer uendelig langt borte. Magnetfeltet vil derfor i dette punktet være rette motsatt x-aksen.

News Reporter